දහම් එළියෙන් ඒකාලෝකවන පූජනීය වෙසක් මංගල්‍යය වෙනුවෙන් Y FM සංවිධාන කරන " තුරුණු සිතිවිලි " වෙසක් තරගාවලිය වයස අවුරුදු 15ත් 30ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට පහත සඳහන් තරග සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක.
දහම් එළියෙන් ඒකාලෝකවන පූජනීය වෙසක් මංගල්‍යය වෙනුවෙන් Y FM සංවිධාන කරන " තුරුණු සිතිවිලි " වෙසක් තරගාවලිය වයස අවුරුදු 15ත් 30ත් අතර තරුණ තරුණියන්ට පහත සඳහන් තරග සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක.

Follow Us Y

Radio Guide

Time DJ/RJ Monday Radio Show
5am – 7am Shenal Hirimal Udesana
7am – 10am King / Res Y Hina Y
10am – 1pm Menuka / Shani Sindu Circle
1pm – 4pm Krish Back to Back Music
4pm – 7pm Nick / Dil Y Handewa
7pm – 9pm Rakshitha / Madu Y Thaala
9pm - 12 midW Iroshan / Masha Love Dreams
0.00 – 5am -- Nidinethi Y
Time DJ/RJ Tuesday Radio Show
5am – 7am Shenal Hirimal Udesana
7am – 10am King / Res Y Hina Y
10am – 1pm Menuka / Shani Sindu Circle
1pm – 4pm Krish Back to Back Music
4pm – 7pm Nick / Dil Y Handewa
7pm – 9pm Rakshitha / Madu Y Thaala
9pm - 12 midW Iroshan / Masha Love Dreams
0.00 – 5am -- Nidinethi Y
Time DJ/RJ Wednesday Radio Show
5am – 7am Shenal Hirimal Udesana
7am – 10am King / Res Y Hina Y
10am – 1pm Menuka / Shani Sindu Circle
1pm – 4pm Krish Back to Back Music
4pm – 7pm Nick / Dil Y Handewa
7pm – 9pm Rakshitha / Madu Y Thaala
9pm - 12 midW Iroshan / Masha Love Dreams
0.00 – 5am -- Nidinethi Y
Time DJ/RJ Thursday Radio Show
5am – 7am Shenal Hirimal Udesana
7am – 10am King / Res Y Hina Y
10am – 1pm Menuka / Shani Sindu Circle
1pm – 4pm Krish Back to Back Music
4pm – 7pm Nick / Dil Y Handewa
7pm – 9pm Rakshitha / Madu Y Thaala
9pm - 12 midW Iroshan / Masha Love Dreams
0.00 – 5am -- Nidinethi Y
Time DJ/RJ Friday Radio Show
05:00-07.00 Uma U and Y
07:00-10:00 King / Res Y Hinaa Y
10:00-12:00 Shan / Shani Oya Y ma Y
12:00-02:00 Nidarshi Y Cafe
02:00-04:00 Krish / Madu After School
04:00-07:00 Dil / Nick Y Hendewa
07:00-08:00 Masha Back to Back
08:00- 10:00 Masha / DJ Illipse / Adithya Y Hip-Hop Party
10pm-6:00am - Nidinethi Y
Time DJ/RJ Saturday Radio Show
0.00 – 6am -- Nidinethi Y
6am - 9am Sasith Y Weekend
9am - 12nn Awani Y Weekend
12nn - 2pm Menuka Y Weekend
2pm - 5pm Shani Hit 40
5pm - 8pm Madu Y Weekend
8pm - 10 pm Krish Y Unplugged
10pm - 12mid Krish Y Weekend
Time DJ/RJ Sunday Radio Show
0.00 – 6am -- Nidinethi Y
6am - 10am Himasha Himasha
10am - 2pm Rakshitha Rakshitha
2pm - 5pm Shenal Shenal
5pm - 8pm Lakmal Lakmal
8pm - 10pm Shenal Shenal