අද නීල පබළු ටෙලිනාට්‍යයේ මන්දිරා චරිතය නිරූපණය කරන ගීත්මා බණ්ඩාර සමග “YFM After School”