අද ලංකාවෙ හොඳ නිර්මාණ බිහිවෙනවා අඩුයි – Bimal Jayakodi