අද Y FM After School ගායන ශිල්පී, සංගීත නිශ්පාදක අශාන් ප්‍රනාන්දු සමග