අඹතලේ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය

අඹතලේ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය