ඉඩක් සොයමු ගසක් සිටවමු, ගෙදර ඉදන් පුංචි ඉඩක මිරිස් සිටවමු.