ඉන්දික රුවන් රූනි වුණේ කොහොමද

ඉන්දික රුවන් රූනි වුණේ කොහොමද