උදෑසන 6.45 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 2016.09.09

උදෑසන 6.45 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - 2016.09.09

[iframe id=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewsfirstSL%2Fposts%2F1223511517709104&width=500″]