උදෑසන 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 06.09.16

උදෑසන 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - 06.09.16

[iframe id=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNewsfirstSL%2Fposts%2F1220452488015007&width=500″]