උදෑසන 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 06.09.16 – Y FM

උදෑසන 7.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – 06.09.16