එන්න අදත් ශානියි,රක්ෂිතයි එක්ක

එන්න අදත් ශානියි,රක්ෂිතයි එක්ක

Good Morning!!! ඔයා කැමතිම සින්දු අහන ගමන් තත්පරෙන් 1000 ක් Win කරන්න එන්න අදත් ශානියි,රක්ෂිතයි එක්ක Oya Y Maa Y අහමු…..SMS කරන්න YFM කියලා Type කරලා නමයි,ගමයි 7788 ට….more on our facebook page