කාලෙකට පස්සෙ

කාලෙකට පස්සෙ

කාලෙකට පස්සෙ සිහින මන්දාකිණි, මේ හැමෝම සතුටින්….
අහන්නකො හවස 4.00 වෙනකන්..
සිහින මන්දාකිණි