කිරම ධම්මානන්ද මහා විද්‍යාලයේ සිසුන් / ආදි සිසුන් සමග අද