කුවේණියේ ලියපු චන්ද්‍රසේන තලංගම | Chandrasena Thalangama