කේකේ ගෙඩි ඇතුලේ කොකේන් කිලෝ 7 ක්

Listen now
link – https://www.youtube.com/watch?v=ZHIBCxcXMJo&feature=youtu.be