කෝට්ටේ ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් සමග අද Y FM After School