ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනී සුරේනි ද මෙල් සමග අද Y FM After School – Part 02