ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී රිද්ම වීරවර්ධන සමග අද Y FM After School Part 01