තත්පරෙන් 1000

තත්පරෙන් 1000

Good Morning!!! එන්න අදත් මම දෙනවා තත්පරෙන් 1000 ක් ඔයාට.Oya Y Maa Yඅහන ගමන් Sms කරන්න Y FM කියල Type කරලා නමයි,ගමයි 7788 ට.දවල් 12 වෙන්න කලින්.ඉක්මනට එන්න Reloads Win කරන්න ලස්සන සින්දු ඉල්ලගන්න

Read More