තීක්ෂණ අනුරාධ දරු නැළවිලි ගී කියනවා දැකලා තියනවද ?

තීක්ෂණ අනුරාධ දරු නැළවිලි ගී කියනවා දැකලා තියනවද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *