තීක්ෂණ අනුරාධ දරු නැළවිලි ගී කියනවා දැකලා තියනවද ?