තෙල් මිල ඉහළ ගිය වෙලාවේ පීඩාවටපත් මහජනතාව කියපු සිංදුව