දිල් සිත නොරිදවා

දිල් සිත නොරිදවා

දිල් සිත නොරිදවා ….
වේලාව නොවරදවා ….
හවස හතරට ඇවිල්ලා …..
Yහැන්දෑව අසයි කුමරු(කුමරී) සොඳවා…. ” පිස්සුනේ”…..