නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සහභාගීවන Covid 19 පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහටන සජීවීව