පේ‍්‍රමය ලොව හැම තැනම ඇතී – දුමාල් වර්ණකුලසුරියගේ හඩින්