පේ‍්‍රම දඩයම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත‍්‍රී 7.07 ට

පේ‍්‍රම දඩයම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත‍්‍රී 7.07 ට

[iframe id=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fyfm927%2Fvideos%2F10155111450100990%2F&show_text=0&width=400″]