පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය බර ඉසිලීමේ තරඟාවලියේදී අපේ රටට රිදී පදක්කම හිමිකරදුන් ඉන්දික දිසානායක සමග Part 01