ප‍්‍රින්සිපල්ගෙන් ගුටිකාපු හැටි අමල් සිංදුවෙන් කියයි

ප‍්‍රින්සිපල්ගෙන් ගුටිකාපු හැටි අමල් සිංදුවෙන් කියයි