බැඳුම්කරේට ගෑවුණු මන්ත‍්‍රී සිංදුවක් කියයි

බැඳුම්කරේට ගෑවුණු මන්ත‍්‍රී සිංදුවක් කියයි