මං ආයෙත් සිංදු කරන්නෙ නෑ සංගීත් වික‍්‍රමසිංහ කියයි