“මගේ සිහිනේ ඔබයි” ගීතයේ ඇත්ත තේරුම

"මගේ සිහිනේ ඔබයි" ගීතයේ ඇත්ත තේරුම