මගේ target එක ජාත්‍යන්තරයට යන එක – Romesh Sugathapala කියන කතාව