මට සිංදු කියන්න කිව්වා කිව්වෙ නැත්තන් ගහනවා කිව්වා – රාජු බණ්ඩාර කියන දුක්බර කතාව

මට සිංදු කියන්න කිව්වා කිව්වෙ නැත්තන් ගහනවා කිව්වා - රාජු බණ්ඩාර කියන දුක්බර කතාව

Link – https://www.youtube.com/watch?v=Q_heL4o7Mfs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *