මට සිංදු කියන්න කිව්වා කිව්වෙ නැත්තන් ගහනවා කිව්වා – රාජු බණ්ඩාර කියන දුක්බර කතාව