මනුසත් කම අපේ අතේ

ඒ මනුස්සකම් එක්ක, රටත් රැකගෙන ඔබේ අත් දෙක නිරතුරුවම පිරිසිදුව තබාගෙන, එකිනෙකාගෙන් දුරස් වී COVID 19 හමුවේ එක රටක් ලෙස නැගී සිටිමු