මිහින්තලේ සිට සිරස වෙසක් කලාපයට ධාතූන් වහන්සේලා වැඩමවීම තෙවන දින

මිහින්තලේ සිට සිරස වෙසක් කලාපයට ධාතූන් වහන්සේලා වැඩමවීම තෙවන දින