මේ ඉරිදා ළා සඳ පාමුලට

මේ ඉරිදා ළා සඳ පාමුලට

මේ ඉරිදා ළා සඳ පාමුලට ………
එක්පෙති මලක් , වරංගනා , සරස වසන්තය ආදී ගීත රැසක් සංගීතවත් කල සංගීතවේදී ජගත් ජයවර්ධන ……
ඉරිදා රාත්‍රි අටට