මේ සිකුරාදා….

මේ සිකුරාදා....

ආයේ ආයේ ආයේ එන්නෙ නෑ…..
මේ සිකුරාදා….
Yහැන්දෑව