මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සමග අද After School