රැස් ටෙලිනාට්‍යයේ අධ්‍යක්ෂ රුමේෂ් ටොලමි සමග අද Y FM After School