රෝග වාහකයෙක් නොවී අවශ්‍ය ක්‍රියා පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න – හිටපු ක්‍රිකට් නායක සනත් ජයසූරිය