ලෝකෙම ඉන්න Cricketers ලා තාම අපිට බයයි – ඩිල්ශාන් මුනවීර