වාසනාවන්ත දවසකට ආසිරි

වාසනාවන්ත දවසකට ආසිරි

සුභ උදෑසනක් !!!
වාසනාවන්ත දවසකට ආසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබව අදත් පිළිගන්නවා හිත නිවෙන හිමිදිරියට… තරුණ ඔබට තිබෙන ගැටලු අපට කියන්න. 0115927927 කතා කරන්න.
හිත නිවෙන හිමිදිරිය, උදෑසන 6.00 සිට 7.00 වන තෙක් පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමිගේ වැඩමවීමෙන්…