විඳින්න

විඳින්න

විඳින්න දුන් ජීවිතය අරං මම විඳවන්නද මේ බවය පුරා…
Y Fm Love Dreams with Iroshan