ශරුක් ඛාන් සමු ගනී

link – https://www.youtube.com/watch?v=xLvYj53uyOU