ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක දිමුත් හැමෝගෙන්ම කරන ඉල්ලීම