සඳ තනියම – වෙනස් විදිහකට නාද සංගිතයට

සඳ තනියම - වෙනස් විදිහකට නාද සංගිතයට