සඳ දිය උතුරා නිරෝශා විරාජිනී

සඳ දිය උතුරා  නිරෝශා විරාජිනී