සිරසා නමාමි වෙසක් කලාපය ජනපති අතින් විවෘත වූ වගයි

සිරසා නමාමි වෙසක් කලාපය ජනපති අතින් විවෘත වූ වගයි