සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලයේ දෘශ්‍ය කලා පීඨයේ සිසුන් සමග අද Y FM After School