හොඳම විසඳුම

හොඳම විසඳුම

සුභ උදෑසනක් !!!
තරුණ ඔබට තිබෙන ප්‍රශ්න වලට හොඳම විසඳුම, උපදෙස, පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමිගෙන් ලබා ගන්න.
කතා කරන්න අපිට 0115927927
නැත්නම් ඔබේ ගැටලුව Y FM facebook පිටුවට යොමු කරන්න. අහන්න අදත් හිත නිවෙන හිමිදිරිය උදෑසන 6.00 සිට..