1982 දි පුස්තකාලෙන් ගත් පොතක් අවුරුදු 3කට පසු බාරදීලා

Listen now
Link – https://www.youtube.com/watch?v=cQEzd3w2wSE&feature=youtu.be